Detaljer (vilkår for leje)

Regler

Lejebetingelser:

 • Aftalt leje betales månedsvis forud, hver den første i måneden.
 • Evt. betalings påmindelse koster et gebyr på kr. 100,-. Gør det nemt tilmeld til fast overførsel.
 • Lejer sætter selv hængelås på sit rum.
 • Der må ikke placeres ting udenfor det lejede område. Evt. affald må ikke flyde på området.
 • Der er adgang til det lejede hele døgnet, men 7.00 til 19.00 er bedst for alle.
 • Lejer forsikrer selv det opbevarede. Normalt dækker en alm indboforsikring. Men check med dit selskab.
 • Der må kun oplagres effekter der er lovlige og som er tilvejebragt på lovlig vis.
 • Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods.
 • Der må ikke opbevares fødevarer.
 • Der må ikke opbevares dyr.
 • Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin o. lign.
 • Misligholdelse af betingelser herunder manglende betaling medfører ophævelse af lejemålet, samt tilbageholdelse af de opbevarede genstande.
 • Lejer kan opsige lejeaftalen med 1 måneds skriftlig varsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned.
 • Desuden gælder "Almindelige bestemmelser for leje af opbevaringsrum", som kan ses her på siden. Den bør du læse !....;))

Almindelige bestemmelser for leje af opbevaringsrum

A- Det lejede
A.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods på en
nærmere angivet placering. Lejer har ikke brugsret til nogen del af
ejendommen udenfor denne placering.
A.2 Leje af opbevaringsrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som
fremgår at Aftale om opbevaring samt af nærværende Almindelige
bestemmelser.
B-Adgang til og tilsyn med det lejede
B.1 Lejer har adgang til det lejede hele døgnet, men bedst for alle, i tidsrummet fra kl.7.00 til kl. 19.00.
B.2 Lejer er selv pligtig til at medbringe hængelås til opbevaringsrummet.
Det lejede aflåses af lejer med hængelås. Udlejer er ikke i besiddelse af
nøglen hertil. Lejer skal ved fraflytning aflevere rummet ulåst og rengjort.
B.3 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når
forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller
lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til
salgsfuldmagt, jf. pkt. F.3. Udlejer er ligeledes berettiget til et skaffe sig
adgang til det lejede efter forudgående skriftligt varsel overfor lejer i
forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.
C-Det lejedes anvendelse
C.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må
ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede.
C.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på
anden måde skadeligt gods i det lejede Opbevarede maskiner skal tømmes
for olie, benzin og lign. Alle former for madvarer eller ildelugtende varer
må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.
C.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer
ikke er ansvarlig for evt. tab lejer, måtte få som følge af beskadigelse af
opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk
mv.
C.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke
berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.
C.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden
kan henføres til ham selv, eller personer som han har givet adgang til det
lejede.
C.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele
området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden
tilbagebetaling af lejebeløbet.
C.7 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentanter
fra området såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk
vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller
personer på området.
C.8 Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.
C.9 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede
eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers
skriftlige samtykke.
D-Forsikring
D.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet at en af udlejer
tegnet forsikring. Alle forsikringer vedr. det opbevarede tegnes og betales
af lejer. Oftest kan lejer varsle eget forsikringsselskab om adr. ændring for
egen indboforsikring.
E- Lejens størrelse, betaling og regulering
E.1 Lejens størrelse fremgår af aftale om opbevaring. Lejen betales
månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et
rykkergebyr på kr. 100,00 samt morarenter med 2 % af det skyldige beløb
pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er
lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med
dette.
F- Lejers misligholdelse
F.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har
udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret
til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel at hæve lejeaftalen.
Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves at udlejer, er lejer forpligtet til
at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler,
ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.
F.2 I tilfælde at lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer
tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet
opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af
ethvert krav udlejer, måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger,
som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der
opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er
overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer, måtte
have mod lejer.
F.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig jf. pkt.F.4
at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for
udlejers spærring af det lejede jf. pkt. F.2. Provenuet at salget bruges til
dækning af ethvert krav udlejer, måtte have mod lejer, uanset hvorledes
dette krav måtte være opstået.
F.4 Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er
betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er
indbetalt inden udløbet at den påkrævet fastsatte betalingsfrist samt at
udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående
varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt
med mindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er udlignet.
G-Opsigelse
G.1 Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til
ophør ved udgangen af en kalendermåned.
G.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 12 måneders varsel med
fraflytning ved udgangen at en kalendermåned.
H-Fraflytning at det lejede
H.1 Lejer er forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette ved
aftalens ophør. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal
bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler
det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned. Det påhviler
lejer at erstatte eventuelle tab forbundet for hhv. ny lejer og udlejer i
forbindelse hermed.
H.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand
som ved indflytning. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke
forefindes i den stand som angivet ovenfor er udlejer berettiget til at
istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at
betale leje i istandsættelses perioden.
I-øvrige bestemmelser
I.1 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige
område.
I.2 Adresseændring og ændring at telefonnummer mv. skal straks
meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af
lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.
I.3 Affald der efterlades at lejer i det lejede eller på det øvrige område,
under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning.
I.4 Det forudsættes af udlejer at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt
at de personer, der er i besiddelse af den korrekte nøgle har lejers
samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har
lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation, eller på
anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.
I.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder
lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i
ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.
1.7 Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af
lejelovgivningen.
Dato: 29-i 1-2013